بؤلوم : Kenger
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن
دوز و اصیل آد = قوندارما آد
باش سوما = صومعه علیا
آشاغی سوما = صومعه سفلی
سیئوان = سگبان
كئچی قیران = بزكش
بین گول = هزار بركه
موتاللیق = متعلق
جووه ت = جوبند
كوشك سارای = كشك سرای
پشتو = پشتاب
پینه شالوار = شاد آباد
گون دوغان = كندوان
میو = میاب
خوجا-موجا خواجه مرجان
اورمیه = رضائیه
سالماس = شاهپور
سولدوز = نقده
قول قاسیم = گل قاسم
توفارقان = آذرشهر-دهخوارگان
قره چور = سیاه چور
شارابخانا = شرفخانه
كوجووار = كجاآباد
داش آتان = دانش آباد
بارش = بارنج
خاروانا = خروانق
سیدآوا = سعیدآباد
اووشار = افشار
سلمان كندی = سلمان كند
ینگی جه = نیكجه
سوماقلو = سماق ده
تاتائوچای = سیمین رود
قوشاچای-ایكی سو = میاندوآب
قره گؤلی = كج ساران
واسمیش = باسمنج
قره سو = سیاه چشمه
آرازبار = ارسباران
یام = پیام
ملیك كندی = ملكان
آجی چای = تلخه رود
هلاكو = هرزند
باش بولاق = سرچشمه
سووش بولاق = مهاباد
قاراچای = سیه رود
قوروچای = شاه آباد
دوه چی = شتربان
انه مه = انانق
قره سو = سیاهاب
قره گؤل = سیاه گل
قیزیل اوزن = سفیدرود
قبله بولاق = قبله چشمه
زنگان = زنجان
سایین قالا = شاهین دژ
خیوه(خیاو) = مشگین شهر
میشوو = میشاب
ساوالان = سبلان
قافلانتی = قافلانكوه
خوجا = خواجه
ساری قه یه = سارقیه
آخماقه یه = احمقیه
گوموش تپه = گومشیان
گوموش قیه = دمشقیه
تاری امانندا


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/