بؤلوم : Kenger
چهارشنبه 8 خرداد 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

این نوت شامل دو قسمت می باشد كه از دو رفرنس متفاوت برداشته شده است

 

خزر دنیزی به دریای مازندران ،

قاراداغ به ارسباران ،

خیاو به مشكین شهر ،

قاراآغاج به قدس ،

سرایسكند به هشترود ،

توفارقان به آذرشهر ،

اوجان به بستان آباد ،

قوچ كندی به پارس آباد (مركز محال موغان) ،

آجی چای به تلخه رود ،

آراز به ارس ،

ساوالان به سبلان ،

ساری قایا به سارقیه ،

میدان چای به مهران رود ،

قیزیل اوزن به سفید رود ،

قارا گؤل به سیاه استخر ،

سو باتان به تازه ده ،

قالاجیك به عزیز آباد ،

باخچاجیق به سردارآباد ،

قاراخاچ به علی آباد ،

ساووج به ساوه ،

توركان اووا به فرزانه آباد ،

قاراوول داغی به شیركوه ،

میشو به میشاب ،

آخما قایا به احمقیه ،

جِیرانلی به جاریحانی ،

اسكی شهر به اسك شهر ،

باش بولاق به سرچشمه ،

قره سو به سیه چشمه ،

كیوی به كوثر ،

قره تپه به سیاه كوه ،

كؤشك سارای به كشكسرای ،

گون دوغان به كندوان ،

داش آتان به دانش آباد ،

یام به پیام ،

هلاكو به هرزند ،

انه مه به انانق ،

گلن بَی به گل انبر ،

قازان خان به غازیان ،

طارم به آب بر ،

زنگان به زنجان ،

قافلانتی به قافلانكوه ،

حاجی بَی كندی به حاجی بكنده ،

گؤووز كندی به گاوخُس ،

ملك كندی به ملكان ،

باتی آذربایجان به آذربایجان غربی ،

تیكان تپه به تكاب ،

سایین قالا به شاهین دژ ،

سویوق بولاق به مهاباد ،

خانا به پیرانشهر ،

ساری داش به سردشت ،

عربلر به پلدشت ،

اوچ نووا به اشنویه ،

قاراعینی به سیه چشمه ،

اورمو به رضائیه و ارومیه ،

گروس به بیجار ،

قویون داغی به كبودان ،

ائشك داغی به جزیره اَشك ،

جیغاتای چای به زرینه رود ،

دیلمقان یا سلماس به شاپور ،

تاتائو چای به سیمینه رود ،

قوشاچای به میاندوآب ،

قاسملو دره سی به دره شهدا ،

گادار چای به قادر رود ،

یئددی گؤز به هفت چشمه ،

داش دورگه به درگه سنگ ،

دلمه به اسلام آباد ،

قالالار به قلات ،

سولدوز به نقده ،

گؤز آیران به كوزه گران ،

ایراق دهنه به راهدانه ،

خیل خانا به خلخانه ،

شیطان اووا به طالقان ،

كؤپكلی به نام كردی “كانی مام سیده سولدوزخب”

 

 ......................................................................................

 

یام (مرند) پیام

ملك كندی (شهیری ) ملكان

آجی چای (تبریز ) تلخینه رود

دیزه (شبسترین كندی ) دیزج

یوخاری آلتین (كند) زرینه علیا

كاسانا (كند ) كسانق

آشاغی آلتین (كند ) زرینه صفلی

یوخاری آلوار (كند ) الوار صفلی

بئلان كوی (تبریز كوچه ) بیلان كوه

چن آوا (كند ) شانه جان

شینه آوا(كند ) شند آباد

دیل ماقان (شهیر ) سلماس- شاهپور

پنه شلوار (كند ) شاد باد مشایخ

آغال بالان (تبریز محله ) آقامیرلو

اووشاد (كند) افشرده

چیمین زمی (كند ) چمن زمین

اینجه كوهنه (كند ) قدیم

زارغان (كند ) زروان

سئویر تئلی (كند) سگ تلو

یوخاری یئنگیجه (كندی بنگجه بالا

بری داش (كند ) نجف آباد

ساكا-ساكیز-ساققیز (شهیر ) سقز

چاوان (كند ) جوان

قوم تپه (تبریز محله ) قم تپه

لاری (شهیر ) لاهرود

ایلگی بولاق ایلی بلاغ

قیدار (شهیر) خدابنده

آقجا(كند ) اگجه

زنگین آوا(تبریز محله ) زنگوله آباد

زیغلار (تبریز محله ) ریگلر

مارالان (تبریز محله) شهید منتظری

راستا كوچه (تبریز محله ) شهید مطهری

ایسپیره خون (كند ) سفید خان

باتی سوما (كند) سومعه علیا

آشاغی سوما (كند ) سو معه صفلی

سئیوان (كند ) سگبان

گئچی قیران (كند ) بزكش

 

داش ماكی (شهیر ) ماكو

باكی (شهیر ) بادكوبه

گوموش فیه (تبریز محله) دمشقیه

گوموش تپه (تبریز محله گاومیشان

ساری قیه (شهیر ) سارقیه

آخماقیه (تبریز محله ) آخمقیه – احمقیه

آشاغی مامیق (كند ) مامك پایین

خوجا (شهیر ) خواجه

قار اچیمن (شهیر ) سیاه چمن

نوكززه (تبریز محله ) لاك دیزج

ائیداناوا (تبریز محله ) كوی صفا

میرزه كره امیرذكریا

قافلانتی (داغ ) ققلانكوه

ساوالان(داغ ) سبلان

مشوو (داغ ) میشاب

خییوو – خییاو(شهیر ) مشگین شهر

زنگیلان (شهیر ) زنجان

كوشك (كند) قاشق

قیبله بولاغی (كند) قبله چشمه

قاراسو (چای ) سیه چمشه

واسمیش (تبریز محله ) باسمنج

آیران دیبی (كند) اوریان تپه

قاراآغاج (تبریز محله ) قدس

آیران تپه (كند) عریان تپه

 

گرگر (شهیر ) هادی شهر

داش هرزند هرزند قدیم

دمیرچی (شهیر ) حدادان

یاسی ا وج (شهیر ) یاسوج

اردبیل لیلر(تبریز محله ) 14متری سعدی

قارانلیق كوچه (تبریز) كوچه روشن

آق مسجید (تبریز) مسجد سفید

اوست آچیق مسجید (تبریز) مسجد روباز

كوشك مسجیدی (تبریز ) مسجد سادات

پیر مسجیدی (تبریز ) مسجد فجر

گولوستان باغی(تبریز ) باغ فجر

قوچ باشی (تبریز محله ) چهارراه شهید شریفی ساعات قاباغی (تبریز) میدان شهرداری

داش ساختیمان (تبریز) ساختمان سنگی

قاری كورپوسو (تبریز ) پل قاری

داش كورپو (تبریز ) پل سنگی

سامان مئیدانی (تبریز) بازار صائب الا مر

جوما مسجیدی (تبریز ) مسجد جامع

داردللزن (تبریز) پنبه بازار

راستا بازار (تبریز) بازار صاد قیه

قوم (شهیر ) قم

ایلقید (شهیر ) الغید

چیغاد _چوغا (شهیر) صغاد

سورمه (شهیر ) سورمق

قورود مئیدانی (تبریز ) میدان قطب

آینالی (داغ ) عو ن بن علی

آلتین داغی كوه آلتای

آق تپه سفید تیه

آق گونبز گنبد سفید

گلن بی( اردبیل كندی ) گل عنبر

بر (شهیر ) كلیبر

اوجان (شهیر ) بستان آباد

سرس كندی (شهیر ) هشترود

جوستر (شهیر ) شبستر

آق آپبا (كند ) آقابابا

جوشون ( كند وقالا) جوشین

خاروانا (قسبه) خروانق

دوری (كند ) دوریق

وروی ورجوی

پت آوا (كند ) فتح آباد

بین گول (كند ) هزارگل

پئی قان (كند- كلیبر ) پیغام

گومند (كند) كمند

سانجاقلی (محله تبریز) پیاده خلجانی

قبیله داغ (داغ ) كوه قیبله

اوثمان یومروغو (آدا ) مشت عثمان

قیز كورپوسو(كورپو) پل دختر

قاراكندی (كند ) خراش كندی

بین گول (كند) هزار بركه

موتاللی (كند) متعلق

جووت (كند) جوبند

كوشك سارای كشك سرای

بشتو (قالا – كند) پیشتاب

خوجا-موجا(كند) خواجه مرجان

اورمو–اورملو(شهیر ) اورمیه-رضائیه

قول قاسیم (كند) گل قاسم

توفارقان (شهیر ) دهخوارگان –آذرشهر

قاراچور (كند) سیاه چر

شارابخانا(شهیر ) شرفخانه

دا ش آتان - دانش آباد

باریش (تبریز محله ) بارنج

سئیداوا (كند ) سعید آباد

اووشار (كند ) افشار

تیویل(كند) طویل

مرداناغیم (كند ) مردان قم

سئلمان كندی سلمان كند

یئنگیجه (كند) نیكجه

سوماق لی (كند ) سماق ده

تاتا ا وچای (چای ) سیمن رود

قوشاچای (شهیر ) میاندوآب

تولا تپه (كند) طلاتپه

كوش كوشك

تمیرلی تیمورلو

ساللاق پوست كند

ساللاق خانا(تبریز محله) كشتارگاه

قاراچای (چای ) سیه رود

قوردیك (كند) گردیك

هرندان نصرت آباد

قاراعینی سیه چشمه

قوری چای (تبریز محله ) شاه آباد – مقتع

چای قیراغی چای كنار

ده وه چی (تبریزمحله) شتربان

قاراگوز زال

یوخاری گوزلو گلزار بالا

قانلاجیق (كند) سبزده

قیشلاق (كند) گر مسار

موغان (شهیر ) پارس آباد

سا یین قالا (شهیر) شاهین دژ

قیزیل اوزن (چای) سفید رود

قارا ناو سیاه ناو

قارا گول سیاه گل

فارغان سیاهدشت

انمه انانق

هونگان (شهیر ) هونجان

سوپورقان (شهیر ) اسفرجان

سوبیر (شهیر) آبیك

آلا قاپی (تبریز) عالی قاپو

تپه باشی (تبریز) چهارراه بهار

قوچ باشی دربندی (تبریز) شهید بلندی

آراز (چای ) ارس

بین آو (شهیر ) بناب

ماغارا (شهیر) مراغه

ان گئچ (تبریز محله ) انگج

گورجولر (تبریز بازار ) گرجی ها

گوجووار (تبریز محله ) كجا آباد

ساردور(شهیر ) سردرود

كوندورو (شهیر ) كندرود

قارابئی (تبریز محله ) كوی شهید وفائی

حاج گولو (تبریز محله ) شهید آدم زاد

خزر دنیزی دریای مازندران

سو غوق بولاق (تهران -كند) ساوجبلاغ

سوغوق بولاق (شهیر ) مهاباد

سولدوز (شهیر ) نقده

تیكان تپه (شهیر ) تكاب

خیسروشاه (شهیر ) خسرو شهر

ائل گولو هو تلی هتل پارس

آیاقچی (كند ) پادار

باش بولاق سر چشمه

چشمه باشی (تبریزمحله ) سر چشمه

باشماق باشه


آچار سؤزلر : آذربایجان, تحریف,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/