بؤلوم : Kenger
دوشنبه 31 تیر 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

نام اورمیه را به شكل اور(و)+مو و یا اور+مه تقطیع میشود
١- "اورو " در زبان سومری كه از طرف عده ای زبانی خویشاوند با زبان توركی و یا پروتوتورك در نظر گرفته می شود، به معنی شهر و آبادی است. نام دو عدد از مهمترین شهرهای سومری "اور" (المقیر فعلی در جنوب بغداد) و "اوروك" (ورقه فعلی) بوده و احتمال داده می شود نام كشور عراق نیز یادگار كلمه اوروك سومری باشد . اوروق و یا اوروغ در توركی به معنی قبیله و یا گروه انسانی خویشاوند و در توركی معاصر به شكل اویروق به معنی تابعیت و شهروندی است.
٢- "مو " در زبان سومری (معادل شامو در زبان آكادی) به معنی بهشت و یا بخشی از آسمان-بهشتها و شاید به معنی باران است. "مه " نیز در این زبان به معنی معیارها و نرمهای فرهنگی و یا پرچمها و نشانه های این نرمها می باشد. بنابراین "اورومو " به زبان سومری به معنی "شهر بهشتی"، "شهر باران" و "اورومه" به معنی "شهر فرهنگ، شهر با فرهنگ" می باشد. نام اورومو به معنی شهری بهشتی با باور رایج در ادوار باستان مبنی بر قرار داشتن باغ عدن در آزربایجان همخوانی تمام دارد.

تایماز اورمولوآچار سؤزلر : اورمیه,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/