+0 به یه ن

آذوح: سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی در بخش نامه ای به رئیس مجمع امور صنفی استان استفاده از اسامی غیر فارسی برای اماكن و مغازه ها را ممنوع كرده است .

به گزارش آذوح در این بخش نامه خاطرنشان شده كه بر اساس آئین نامه اماكن عمومی، مصوب هیئت وزیران نام یا اسامی نصب شده بر سر درب یا شیشه مغازه ها باید فقط به زبان فارسی و موافق با آن چیزی باشد كه عفت عمومی خوانده شده است.

ممنوعیت انتخاب اسامی محدود به مغازه داران نیست و حتی اداره ثبت احوال نیز انتخاب بسیاری از نامهای غیر فارسی و عربی برای  نوزادان را ممنوع كرده است .

آذوح

http://www.azoh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19470:1392-04-31-23-42-07&catid=1:1&Itemid=19
آچار سؤزلر : آذربایجان,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/