+0 به یه ن

با این حال در زمان رژیم سلطنتی منحوس پهلوی بسیاری از این ها یا تعویض شدند یا به لهجه فارسی آلوده شدند.
ذیلا به ذكر برخی از آنها می پردازیم:
فقط لطفا به اشتراك بگذارید تا كسی نگه نشنیدم یا ندیدم
ساوا > ساوه
كیرج > كرج
خرقان > رازقان
یام > پیام
دوشان تپه > خیابان پیروزی
ملك كندی > ملكان
آجی چای > تلخه رود
دیزه > دیزج
دیل ماغان > سلماس
ساققیز > سقز
ماكی > ماكو
قاراچیمن > سیاه چمن
قاپلان داغی > غافلانكوه
ساوالان > سبلان
خیاو > مشگین شهر
زنگیلان > زنجان
گرگر > هادی شهر
داش هرزند > هرزند قدیم
یاسی اوج > یاسوج
قوم > قم
آلتین داغی > كوه آلتای
اوجان > بستان آباد
سرس كندی > هشترود
جوستر > شبستر
قیز كورپوسو > پل دختر
كوشك سارای > كشك سرای
اورمو–اورملو > اورمیه-رضائیه
توفارقان > آذرشهر
قاراچور > سیاه چر
شارابخانا >شرفخانه
تومروس > تبریز
تاتا ا وچای > سیمنه رود
قوشاچای > میاندوآب
قاراچای > سیا رود
موغان > پارس آباد
سایین قالا > شاهین دژ
قیزیل اوزن > سفید رود
قارا گول > سیاه گل
آق باتان > همدان
سوبیر > آبیكسونقور > سنقر
آلا قاپی > عالی قاپو
آراز > ارس
بین آو > بناب
ماراغا > مراغه
خزر > دریای هیركانی
سو غوق بولاق > ساوجبلاغ
سوغوق بولاق > مهاباد
سولدوز > نقده
تیكان تپه > تكاب
آغاج اری > آغاجاری
سولدوز > نقده
و....

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494807137273845&set=a.136839036403992.36766.136364726451423&type=1&theater http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/