+0 به یه ن
محورهای همایش:
- نام خلیج فارس و دریای خزر در نقشه ها واسناد تاریخی
- اهمیت نامهای جغرافیائی در سرشماریهای جمعیتی، حوادث غیر مترقبه، ارتباطات و...
- فعالیتهای بین المللی یكسان سازی نامهای جغرافیائی
- نامهای جغرافیایی در نقشه های پوششی كشور ( گردآوری، ثبت وذخیره سازی)
- نامهای جغرافیایی تاریخی، میراث غیر ملموس بشری
- پایگاه نامهای جغرافیایی و فرهنگهای جغرافیایی
مهلت ارسال مقالات كامل: بیستم بهمن ماه هشتاد و شش
برگزاری همایش: 22-23 اردیبهشت 1386
www.ncc.org. ir

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/