+0 به یه ن
میللی شورا- چهارم بهمن ماه 86: مهر : مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواستار تشكیل كمیته یی مركب از نهادهای مسوول به منظور تغییر نام «دریای خزر» شد. دفتر مطالعات مركز پژوهش های مجلس در پاسخ به پرسش «رمضانعلی صادق زاده» عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارشی از تاریخچه نام بزرگ ترین دریاچه جهان ارائه و در نهایت پیشنهاد كرد اسم دریای شمال ایران برای جلوگیری از آشفتگی در معنای نام تغییر كند.


در این گزارش همچنین واژه «كاسپین» برای جایگزینی خزر پیشنهاد شده و آمده است؛ «اصولاً واژه كاسپین برآمده از قوم كاسپ است كه قبل از آریایی ها در ایران می زیستند و این نام، یك نام ایرانی است.»

مركز پژوهش های مجلس در بخشی از گزارش ارائه شده آورده است؛ «پهنه آبی شمال ایران در حال حاضر در داخل كشور به نام دریای خزر شناخته می شود و این در حالی است كه در سطح بین المللی آن را به نام كاسپین می شناسند، اعراب نیز آن را بحر القزوین می نامند. كدام نام برازنده این دریا و آیینه تمام نمای هویت تاریخی آن به دور از تعصبات تنگ نظرانه است، به گونه یی كه این پهنه آبی هم از آشفتگی نامگذاری برهد و هم نام آن حاصل هویت تاریخی اش باشد.»

مركز پژوهش ها در ادامه با اشاره به اقدامات به عمل آمده برای تغییر نام دریای شمال ایران در دوره معاصر افزود؛ «نخستین تغییر نام آن در ایران برای دوران معاصر در سال 1375 رخ داد كه بر اساس مصوبه هیات وزیران با تاكید بر هویت ایرانی دریا، نام پهنه آبی شمال كشور از دریای خزر به دریای مازندران تغییر داده شد، اما در اواخر سال 1381 نام این دریا مجدداً به دریای خزر تغییر یافت.»

همچنین كمیته تخصصی نامگذاری و یكسان سازی نام های جغرافیایی ایران در تاریخ 30/10/1381 طی بخشنامه یی با امضای محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور به تمام نهادهای دولتی ابلاغ كرد كه جهت جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم احتمالی و جلوگیری از تشتت آرا در زمینه نام احتمالی پهنه آبی شمال كشور از نام خزر و از نام كاسپین در متون خارجی قراردادها و معاهدات بین المللی استفاده شود و این اقدام ظاهراً برای پرهیز از تكرار تجربه ناخوشایندی است كه ایران طی سال های اخیر درباره نام خلیج فارس مشاهده كرده است. با این اوصاف تصور عموم مردم نیز همواره بر این بوده كه خزر ترجمه فارسی كلمه كاسپین است. از سوی دیگر واژه خزر معمولاً واژه یی فارسی و كاسپین واژه یی لاتین انگاشته می شود و این در حالی است كه این تصورات كاملاً اشتباهند . مركز پژوهش ها سپس افزود؛ با عنایت به عدم تناسب نام دریای خزر بر پهنه دریای شمال ایران مناسب است برای نامگذاری این دریا كمیته یی مركب از نهادهای مسوول به منظور تصمیم گیری جدی در این خصوص تشكیل شود تا منافع ملی كشور را در این زمینه حفظ كند. همچنین وزارت آموزش و پرورش باید تمام متون درسی محتوای كتاب ها و نقشه های مندرج در آنها را با مصوبه جدید هماهنگ سازد. در كتب تاریخی نیز فصلی تحت عنوان اقوام ایرانی پیش از آریایی ها گنجانده شود.

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/