بؤلوم : Kenger
دوشنبه 21 مرداد 1392     یازار : Fuzuli
+0 به یه ن

منبع: خوراسان


بیگانگان سرباز كچل و بی سوادی را كه در طویله قاجاریان اسب ها را قشو می كشید به او لقب پهلوی دادند و بر تخت پادشاهی نشاندند. همزمان با حكومت رضا پالانی روند فارس سازى شروع شد واسامىَ شهرها، روستاها، كوهها، رودخانه ها و ... از تركی به فارسی جعل گردید.


دردوران پلانی ها با پیشنهاد محمدعلى فروغى كه دشمنى بیمارگونه اى با قاجارها و تركهاى ایران داشت،"كمیسیون جغرافیا" وابسته به فرهنگستان ایران ایجاد شد. وظیفه این كمیسیون " تبدیل اسامى بیگانه به فارسى" اعلام گردید. هدف كمیسیون از" بیگانه" در درجه اول واژگان تركى و در درجه دوم عربی بود.
بعد ازانقلاب سیاست های چركین و ضد تركی شاهنشاهی در زیر شعارهای اسلامی ادامه یافت و در خراسان اسامی برخی مناطق، كوهها و حتی پلها از تركی به فارسی جعل شد.
" قاراداغ" در منطقه سرخس به " پست كوه" جعل شد.
در شیروان " قاراول داغی" به " شیر كوه" جعل گردید.
برای " یاریم تپه" در دره گز، نام من درآوردی" بندیان" اختراع شد.
" تونل باباامان" به " تونل گلستان" جعل گردید.
در شیروان" قاراكال كؤپروسو" تبدیل به" پل شیركوه " شد.


آچار سؤزلر : فارسی, تورک,

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/