+0 به یه ن
اسامی واقعی بعضی از مكان ها , محله ها و روستاهای تبریز

1: اولو (جنب فرودگاه ) -اوغلی - 2: دیك باشی (میدان نماز - راسته كوچه )3: گؤمؤش قایا (دمشقیه) 4: ساری قیا (سارقیه ) 5: آخما قایا (اخمقیه ) 6 : عینالی (عون ابن علی )......خلخال اسم كل منطقه است و هرو یكی از شهرهای آن

در مورد كلمه "پایتخت" من یه جایی خوندم پایتخت صورت اولیه اش بی تخت بوده (bəy təxt) بعدا بصورت فارسی دراوردند شده پایتخت. بی تخت به معنی تخت بزرگان
http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/