+0 به یه ن


ساری قایا به سارقیه ،
میدان چای به مهران رود ،
قیزیل اوزن به سفید رود ،
قارا گؤل به سیاه استخر ،
سو باتان به تازه ده ،
قالاجیك به عزیز آباد ،
باخچاجیق به سردارآباد ،
قاراخاچ به علی آباد ،
توركان اووا به فرزانه آباد ،
قاراوول داغی به شیركوه ،
آخما قایا به احمقیه ،
جِیرانلی به جاریحانی ،
قره سو به سیه چشمه ،
قره تپه به سیاه كوه ،
كؤشك سارای به كشكسرای ،
گون دوغان به كندوان ،
گلن بَی به گل انبر ،
قازان خان به غازیان ،
طارم به آب بر ،
زنگان به زنجان ،
قافلانتی به قافلانكوه ،
حاجی بَی كندی به حاجی بكنده ،
تیكان تپه به تكاب ،
سایین قالا به شاهین دژ ،
سویوق بولاق به مهاباد ،
خانا به پیرانشهر ،
ساری داش به سردشت ،
عربلر به پلدشت ،
اوچ نووا به اشنویه ،
قویون داغی به كبودان ،
جیغاتای چای به زرینه رود ،
تاتائو چای به سیمینه رود ،
قوشاچای به میاندوآب ،
گادار چای به قادر رود ،
یئددی گؤز به هفت چشمه ،
داش دورگه به درگه سنگ ،
سولدوز به نقده ،

https://www.facebook.com/AnaDilTurkyeAzerbaijan/photos/a.689866037700654.1073741828.689847511035840/709414835745774/?type=1&theater

http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/