+0 به یه ن

خط قرمز بر سریال جنایت فرهنگی حکومت ایران در آزربایجان جنوبی+تصاویر
گاماج: سریال جنایت فرهنگی مسئولان فارس پرست اگرچه  در آزربایجان جنوبی ادامه دارد. ولی از طرف ملت آزربایجان طرد میگردد.

به گزارش گاماج، حکومت ایران در صد سال اخیر در راستای محو هویت “تورک” در آزربایجان جنوبی دست به هر جنایت فرهنگی زده است. از جمله یکی از اعمال غیر انسانی حکومت اشغالگر فارس در آزربایجان جنوبی تغییر اسامی جغرافیایی منطقه ها و روستاها میباشد.

طبق اعلامیه های مختلف از مجامع حقوق بشری، و بیانات گوناگون از طرف زبانشناسان و باستان شناسان نام واقعی هر محل و منطقه را بهترین سند و پاسپورت برای شناساندن  هویت تاریخی آن منطقه محسوب  و معرفی میکنند. همچنین دولت ها را موظف و توصیه به حفظ آنها میکنند. در این میان آزربایجان جنوبی سرنوشت دیگری دارد نزدیک به یک قرن تمام حکومت پهلوی و حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران  ذره ای  از تلتش خود در محو اسامی “تورک” در آزربایجان جنوبی تعلل نکرده اند. اما آنچه در این میان به منبع غرور تورک ها در آزربایجان جنوبی تبدیل شده است اینکه نه تنها حکومت ایران در این سیاست نسل کشی فرهنگی موفق نشده است، بلکه یک حرکت فراگیر در بازگشت به اسامی اصیل و تورکی در آزربایجان جنوبی در حال شکل گیری است. در ذیل نمونه ای از حرکت بازگشت به اسامی تورکی در تابلو های منطقه معلوم و مشهود است:

۱_” گون دوشمیین “کندی در اردبیل که در تابلو دولت ایران نام جعلی گندیشمین را نوشته است 

۲-“گوی دره “در استان زنجان که نام جعلی “گاو دره” در تابلو نمایان است.

۳-” دره وار کندی” در استان اردبیل در تابلو با نام جعلی” درآباد “نشان داده شده است.

۴- همچنین روستای” آشوشان کندی” در آزربایجان شرقی با نام جعلی “اسب فروشان “نمایان است اخیرا باتوجه به اینکه امکان تبدیل شدن آشوشان در سراب به شهر هست مسئولان  نام جعلی دیگر” سینا شهر “را پیشنهاد میکنند.

کندلر

کندل

کند

کن

گاماج

H


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/