+0 به یه ن

ایران تنها کشور جهان است که اسامی خاص را ترجمه و مفهوم اهانت بار به آن میدهد+اسناد


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/