+0 به یه ن

در تابلوی روستایی در اورمیه و قاراداغ نوشته شده است: "گوت ورن و اشدلق" + تصاویر

گاماج: منبع محو غرور فرهنگی یک ملت جعل اسامی جغرافیایی آن ملت می باشد.

به گزارش گاماج، با اندک آزربایجان گردی مشاهده خواهیم کرد اسامی صد ها و بلکه هزاران روستا و آبادی توسط شونیسم فارث جعل و به تبع آن نسل جوان آن آبادی و روستاها از ذکر نام زادگاه خود شرم می کنند و اینجاست آسیمیلاسیون با چراغ خاموش و با سرعت سال نوری که سوختش از درون نسل جوان زبانه می کشد انجام می پذیرد. حال سوال این است حکومت نژادپرست که قدرت اقتصادی و چماق امنیتی را  یکجا در اختیار دارد و از اهرم های ذکر شده در راه تحقق اهداف نژادپرستی خود بکار می گیرد،

آیا وظیفه ماست همچنان سعه صدر داشته باشیم و الفاظ نمایانگر و تمثیل کننده هویت قبیله فارث در محدوده عیران را مطابق با دیکته فرهنگستان فارث بنویسیم؟

یکی از علت های عدم تاسیس فرهنگستان تورکی درست از همین زاویه نشات می گیرد چرا که در آن صورت فرهنگستان ما هم لغات و الفاظ واقعی تابلوهای زیر را تعریف و قانونی اعلام خواهد کرد.

پس بارگردنی ناخودآگاه و رسوبات یادگیری کهنه ما میباشد که ما از نوشتن ایران به شکل عیران ابا داریم یا فارس را به صورت فارث نمینویسیم این همان ادبیات اغتشاش است و ما بدون تامل باید از این ابزار استفاده کرده و ماهیت حکومت نژادپرست را به روش کاملا مدنی و بدون هزینه کمتر برملا سازیم.

ضمنا از آوردن تابلوهای زیر که بار معنایی منفی و کنار از اخلاق دارد معذرت می خواهیم ولی حقیقت این هست که آنها در تابلویی نوشته شده و در مسیر روستاهای ما قرار داده شده است.

http://www.gamac.info/fa/1395/03/11/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%86/http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/