+0 به یه ن

کتاب رنسانس هویتی تورکان ایران توسط محقق آزربایجانی، “علی اصغر حقدار” توسط انتشارات “سون چاغ” در آنکارا منتشر شد.
به گزارش آرازنیوز، کتاب رنسانس هویتی تورکان ایران حاوی مقدمه ای است در اهمیت موضوع هویتی تورکان ایران در رابطه با مشکل “هویت ملی ایران”؛ مساله هویتی در جهان معاصر و مواجه ایده ها و اقدامات پان ایرانیستی با هویت، فرهنگ و تاریخ تورکان، سابقه تحقیقات تاریخی و معرفتی در رابطه با تورکان ایران، از دیگر مباحث مقدمه هستند.

سه بخش اصلی کتاب با گفتاری در “واژه شناسی تورک”، به بحث از “تاریخ سیاسی اجتماع تورکان ایران” می پردازد. بخش اول به دیرینه شناسی هویت سیاسی تورکان از ایجاد امپراتوری هون و استمرار حکومت تورکان تا پادشاهی قاجارها در ممالک محروسه ایران پرداخته و شرایط سیاسی تورکان ایران در دوره پسامشروطه و عصر جمهوری اسلامی را گزارش می دهد.

بخش دوم به “زبان و ادبیات تورکان ایران” از تاریخ دیرینه زبان تورکی و تقسیم بندی تاریخی و لهجه های آن پرداخته و سیر تورکی در آزربایجان را با تحولات تاریخی آن به تجدد ادبی در دوره معاصر آزربایجان پیوند می زند. 

بخش سوم در “جغرافیای زیستی تورکان ایران” از اقوام و ایلات تورکمن، خلج، قشقایی و تورکان خراسان گزارش کرده و به آزربایجان که زیست گاه دیرینه تورکان است، اشاره می کند.

کتاب رنسانس هویتی تورکان ایران مشتمل بر پیوستی در تغییر نام واحدهای جغرافیایی آزربایجان از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۸۸ و گزیده کتابشناسی و منابع تحقیقاتی است.

علی اصغر حقدار تاکنون در زمینه های مشروطه پژوهی، ادبیات مدرنیستی و تاریخ اندیشه های مدرن ۴۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.
لازم به ذکر است، تلویزیون آرازنیوز تی.وی، مصاحبه ای در این زمینه با علی اصغر حقدار انجام داده که به زودی از همین کانال پخش خواهد شد.

QAYNA: http://www.araznews.org/fa/Archives/27292


http://yanlizbirqiz.blogfa.com http://azyurd.blogveb.com/